Unieke upcycling items voor je interieur!
Maak een afspraak in onze showroom
Kies je favoriet met de keuze-service!
0
Unieke upcycling items voor je interieur!
Maak een afspraak in onze showroom
Kies je favoriet met de keuze-service!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NIC&MIC

 

Artikel 1: Definities

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 • Dag: kalenderdag.
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n).
 • Klant: de consument of zakelijke klant die een dienst afneemt bij Ondernemer.
 • Ondernemer: Nic&Mic, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68212038.
 • Openbare veiling: een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen.
 • Overeenkomst: een overeenkomst gesloten tussen de ondernemer en klant op locatie, dan wel de overeenkomst op afstand.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Overmacht: elke van de wil van Ondernemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien – daaronder begrepen mede brand en andere storingen in het bedrijf van Ondernemer of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Ondernemer niet kan worden gevraagd.
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 • Partijen: Klant en Ondernemer gezamenlijk.
 • Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Ondernemer en Klant.

2.2       Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Dit kan ook via de elektronische weg. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Ondernemer voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.  

2.3       Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de Ondernemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2.4       Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bedingen in deze algemene voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet-geldige bepaling gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.

Artikel 3: Het aanbod

3.1       Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2       Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

3.3       Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, met in het bijzonder:

 • De prijs inclusief belastingen;
 • De eventuele kosten van aflevering;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
 • De manier waarop de Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • De gedragscodes waaraan de Ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • De minimale duur van de Overeenkomst op afstand in geval van een Duurtransactie.

Artikel 4: De overeenkomst

4.1       De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2       De Ondernemer bevestigt de aanvaarding van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, kan de Ondernemer de aanvaarding ook via elektronische weg aanvaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.

4.3       Indien de Overeenkomst op afstand (elektronisch) tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4       De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5       De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of dienst aan de Consument de informatie zoals benoemd in artikel 6:230m BW toesturen.

4.6       De Ondernemer mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

Artikel 5: De prijs

5.1       Alle op de Website van Ondernemer genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Op de offertes en facturen is het BTW-bedrag zichtbaar voor de zakelijke klanten.

5.2       Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

5.3       In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

5.4       Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

5.5       Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:

 • Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • De Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden voor Consumenten

6.1       Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.

6.2       De Consument mag nimmer verplicht worden tot een vooruitbetaling van meer dan 50%.

6.3       De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

6.4       In geval van wanbetaling van de Consument heeft de Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden voor Zakelijke klanten

7.1       Betaling door zakelijke klanten geschiedt op rekening. Zakelijke klanten dienen het bedrag binnen 14 dagen over te maken op het door de Ondernemer genoemde bankrekeningnummer op de factuur.

7.2       De zakelijke klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

7.3       In geval van wanbetaling van de zakelijke klant heeft de Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de zakelijke klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 8: Herroepingsrecht voor Consumenten

8.1       De Consument heeft de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze Bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument.

8.2       Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de Consument van zijn/haar Herroepingsrecht gebruikt maakt, dan zal de Consument het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Ondernemer retourneren, conform de door Ondernemer verstrekte instructies. 

8.3       Indien de Consument gebruik maakt van zijn/haar Herroepingsrecht, dan zijn de verzendkosten voor rekening van de Consument. Ondernemer zal het aankoopbedrag, minus de verzendkosten, binnen uiterlijk 30 dagen na terugzending aan de Consument terugbetalen.

8.4       Het Herroepingsrecht geldt niet in de volgende gevallen:

 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling.
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst.

Artikel 9: Uitsluiting retentierecht voor Zakelijke klanten

9.1       Voor Zakelijke klanten geldt dat zij geen retentierecht hebben en dat zij Producten niet kunnen retourneren.

Artikel 10: Overmacht

10.1     Indien Ondernemer door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Ondernemer tot enige schadevergoeding jegens de Klant is gehouden.

10.2     Een niet aan Ondernemer toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval binnen 14 dagen te bedragen.

10.3     Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Ondernemer, noch de Klant de overeenkomst ontbinden. De verplichting van Ondernemer tot prestatie wordt opgeschorst zonder dat jegens de Klant tot enige schade- of voordeelvergoeding gehouden is.

Artikel 11: Persoonsgegevens 

11.1     De website is voorzien van een SLL-Certificaat. Dit houdt in dat Ondernemer aan alle wettelijke eisen voldoet met betrekking tot de beveiliging van de Persoonsgegevens van de Klant.

11.2     Ondernemer verstrekt de persoonsgegevens van de Klant nimmer aan derden behoudens voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

11.3     Ondernemer heeft een privacy beleid waarin beschreven staat hoe Ondernemer omgaat met uw persoonsgegevens. Dit privacy beleid kunt u terugvinden op de Website.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoren alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten toe aan Ondernemer. Deze rechten worden niet overgedragen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en vrijwaringen

13.1     Bij de uitvoering van de Overeenkomst zal Ondernemer alle redelijkerwijs van Ondernemer te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook indien zij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ondernemer kenbaar behoorde te zijn.

13.2     Ondernemer is niet aansprakelijk voor alle door de Klant geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door Ondernemer, dan wel door Ondernemer ingeschakelde personen in de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

13.3     Ondernemer is niet aansprakelijk voor het verlies van wachtwoorden door de Klant. Indien de Klant zijn/haar wachtwoord vergeten is, dan kan via de Website van Ondernemer een nieuw wachtwoord aangevraagd worden.

13.4     Elke vordering op Ondernemer verjaart na verloop van twaalf (12) maanden nadat deze opeisbaar is geworden.

13.5     De Klant vrijwaart Ondernemer van enige (product-)aansprakelijkheid bij derden ten gevolge van een defect/tekortkoming in het Product van Ondernemer.

13.6     Indien Ondernemer, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering van Onderneming voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van € 1.000,-.

13.7     De Klant vrijwaart Ondernemer tegen alle aanspraken van derden, waarvoor Ondernemer krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.

Artikel 14: Klachtenregeling

14.1     De Ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt een eventuele klacht van de Klant overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.2     Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ondernemer, binnen een termijn van maximaal 14 dagen nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.  

14.3     Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4     Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15: Geschillen

15.1     Geschillen tussen de Klant en de Ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Klant als de Ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

Artikel 16: Toepasselijk recht

16.1     Op alle met Ondernemer gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17: Wijziging

17.1     Ondernemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Ondernemer zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden te lezen en downloaden zijn.

Artikel 18: Reparatieclausule nietigheden

18.1     Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

18.2     Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

18.3     Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

© Nic&Mic, 20 november 2023

Meer informatie?

Bel ons!

Wij zijn telefonisch
te bereiken op

0031 (0)411 671853

E-mail

Of stuur een mailtje

[email protected]

Social media

Socials

Nic&Mic

Kapelweg 6a
5281 LR Boxtel
Nederland Bekijk op Google Maps

VAT: NL857346167B01
Chamber of Commerce number: 68212038

- 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking